ช่องทางการติดต่อ:

ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์

วันที่ 28 มีนาคม - 19 เมษายน 2530 นายเด่น โต๊ะมีนา (ส.ส ปัตตานี สมัยนั้น) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และกรรมการจังหวัดปัตตานี ได้เชิญผู้นำศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

โดยได้เชิญวิทยากรจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย(BIMB)และวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลสรุปจากการสัมมนามีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินองค์กรธุรกิจเพื่อสมาชิกและสังคม
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยฝ่ายเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ให้คำปรึกษาด้านชารีอะห์แก่สหกรณ์


         แรกเริ่มสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จนกระทั่งปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น จึงย้ายไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บริเวณสี่แยกตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ได้เปลี่ยนประเภทสหกรณ์บริการ ในนามสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด