ช่องทางการติดต่อ:

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม

2
เพื่อเป็นแหล่งระดมทุน และกระจายทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

3
เพื่อป็นสถาบันการเรียนรู้ การบริหารการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ในรูปแบบของธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา

4
ดำเนินธุรกิจการซื้อ การขาย แปรรูป และการลงทุน

5
ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงาม

6
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล การศึกษา พลานามัย และทางจิตใจ ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ สังคมที่มีสันติสุข

7
เป็นช่องทางให้เกิดกองทุนซากาต สงเคราะห์ผู้ขัดสนและด้อยโอกาสในสังคม