ช่องทางการติดต่อ:

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

8 สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์อิสลามปัตตานี เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่จะได้รับ ดังนี้


รายละเอียดการสงเคราะห์ วงเงินสงเคราะห์ หลักเกณฑ์
กรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาพยาบาล 600 บาท ต่อปี (ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง)
คืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท ต่อครั้ง
* ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี
* ไม่ขาดส่งหุ้นติดต่อกัน 3 เดือน หรือขาดส่งหุ้น รวมกันไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้น สมาชิกที่มีหุ้น 8,000 บาท ขึ้นไป เบิกได้ทุกกรณื
* ต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
* ยกเว้นกรณีคลอดบุตร
รายละเอียดการสงเคราะห์ วงเงินสงเคราะห์ หลักเกณฑ์
สวัสดิการคลอดบุตร 300 บาท สมาชิกสหกรณ์ * ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี
* สมาชิกชายและหญิงสามารถใช้สิทธิได้
* เบิกได้ครอบครัวละไม่เกิน 2 คน
* ไม่ขาดส่งหุ้นติดต่อกัน 3 เดือน หรือขาดส่งหุ้น รวมกันไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้น สมาชิกที่มีหุ้น 8,000 บาท ขึ้นไป เบิกได้ทุกกรณื
* ต้องมีใบรับรองการเกิด(สูติบัตร)
* ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันคลอด
500 บาท สมาชิกสหกรณ์และเป็นสมาชิกตะอาวุน
รายละเอียดการสงเคราะห์ วงเงินสงเคราะห์ หลักเกณฑ์
สวัสดิการชราภาพ 1,200 บาท ต่อปี (ระยะเวลา 3 ปี) * ต้องเป็นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป
* ต้องมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
* ไม่ขาดส่งหุ้นติดต่อกัน 3 เดือน หรือขาดส่งหุ้น รวมกันไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้น สมาชิกที่มีหุ้น 8,000 บาท ขึ้นไป จึงจะใช้สิทธิได้
รายละเอียดการสงเคราะห์ วงเงินสงเคราะห์ หลักเกณฑ์
กรณีเสียชีวิต ศพละ 2,000 บาท * ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน
* ไม่ขาดส่งหุ้นติดต่อกัน 3 เดือน หรือขาดส่งหุ้น รวมกันไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้น สมาชิกที่มีหุ้น 50,000 บาท ขึ้นไป สามารถใช้สิทธินี้ได้