ช่องทางการติดต่อ:

ตะอาวุน

ตะอาวุน
วัตถุประสงค์
เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน การตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันการตายนี้

ประเภทสมาชิก

- สมาชิกประเภทสามัญ

       1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลาม
        2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
        3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
        4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
        5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
        6. มีอายุตามประกาศของสมาคม

- สมาชิกประเภทสมทบ

        1. เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกประเภทสามัญของสมาชิก สสตอ
        2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
        3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
        4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
        5. มีอายุตามประกาศของสมาคม


วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
มาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจัดสรรเงิน ค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
       1. จ่ายเงินค่าจัดการศพภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ร้องขอ(พร้อมเอกสารการขอรับเงิน)
       2. นำเงินไปชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามที่สมาชิกได้ แสดงความจํานงไว้ในใบสมัคร
       3. จัดเป็นเงินสงเคราะห์ตามหลักวาสียะห์

ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
       1. สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
       2. พี่น้องร่วมสายเลือด
       3. ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึง แก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงิน สงเคราะห์ศพละไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินสงเคราะห์ที่สมาคม ประกาศจ่ายให้กับผู้เสียชีวิต แสงเคราะห์ครอบครัว


สมัครสมาชิก
1. ค่าสมัครแรกเข้า 10 บาท
        2. ค่าบำรุงรายปี 40 บาท
        3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 500 บาท


หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
        2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
        3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วัน
        4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน