ช่องทางการติดต่อ:

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก
1
เงินฝากมูชารอกะฮ์(ทุนเรือนหุ้น)

2
เงินฝากวาดีอะฮ์(รักษาทรัพย์)

3
เงินฝากมูฎอรอบะฮ์(เพื่อการลงทุน)
*****************************************************************************************************************