ช่องทางการติดต่อ:

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

"สหกรณ์อิสลามปัตตานี เป็นสหกรณ์แบบอย่างที่เน้นหลักชารีอะฮฺ สู่เครือข่ายและมุ่งสู่สากลอย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก และเป็นที่พึ่งของสังคม"


พันธกิจ

"ยึดมั่นในคุณธรรม มุ่งมั่นในคุณภาพ ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปกับเรา สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม"